- naturlig aktivitet

Kontakt oss:

Setskog IF Mosebyveien 11, 1954 SETSKOG 465 00 591 setskogif@setskogif.no

ÅRSMØTE SIF

Setskog Festivalene

Protoko ll årsmøte Setskog Id rettsforen ing, 17 .3 .2 2
Sak 1. Go dkjenne de st e mmeberett i gede og an ta ll.
12 stemmebere ttigede til stede. Sak 2. Go dkjenne i nnk a llingen og sakliste .
Godkje nt av å rsmøtet. Sak 3. V el ge ordst yrer , sekretær , s amt 2 re pre sent anter til å under skri ve protokolle n . Årsmøtet valgte Ole Petter som ordstyrer og Lars Henriksen som sekretær . Inger Johanne og Gunn ble va lgt til å underskrive protokoll. Sak 4. Års melding (se eget saksdo kume nt ) Ole Petter viste til årsmelding for 2021, og rettet en takk til alle som ha r bidr a tt til SI F i et meget spesielt år . Det har vært mye aktivitet, tross omstendighetene rundt covid -19. Han takket også våre sponsorer , de er viktige bidragsytere. Årsmøtet godkjente årsmelding for 2021. Sak 5. Års regnska p (se eget saksd okumen t) Lars Henriksen orienterte årsmøtet om årsregnskapet. Det har vært et stabil t økonomisk år , til tross omstendighetene. Grunnlaget for videre drift er god. Fre mtiden ser lys ut. Årsregnskap ble godkjent av årsmøtet. Regnskapet er revisor godkjent, revisorberetning ble vist frem. John Sigurd Bjørknes fra Setskog-Høland Sparebank sa litt om bankens bidra g og hadde noen betra ktninger om idre ttslaget.
Sak 6. Bu dsjett (s e e get saksdoku ment) Ole Petter Bernhus orienterte om budsjettet for 20 22, Årsmøtet godkjente budsjett. Sak 7. Fas tsette m edle mskonting ent: - Enkeltmedlem: kr 250,- - Enkeltmedlem ungdom 16-18 år kr 100,- - Familiemedlem* (barn under 16 år) kr 150,- pr. Medlem Årsmøte stilte seg bak forslaget til medlemskontingent for 2022 Sak 8. Beh andle id retts lagets or gan isasj on spl a n - Det foreligger ingen endringer i gjeldene organisasjonsplan, men styret gi i mandat til å se på aktivitet på tvers av gruppen og aktivitetene ski, skøyter , padling og allidretten . Ev entuelt ny organisering av gruppen vedtas på neste årsmøt e
Sak 9. valg - Leder for valgkomiteen, Berit Fagermoen la frem valgkomiteens innstillinger. Disse ble godkjent og valgt av årsmøtet. Se vedlegg. Sak 10. Avklaring rundt hoppbakke – innkommet sak - Årsmøtet i styret i oppgave å finne en løsning. Bakken er kommunal og vi bør ta det videre med kommunen. Rives/vedlikeholde. Avslutning. Berit Fagermoen takkes for sin gode innsats i valgkomiteen. Setskog 17.01.22 Lars Henriksen Møtereferent Protokollførere:__________________________
I nger Johanne Spilhaug Nor heim
Gunn E ra
Ønskes andre årsmøtepapirer kontakt: setskogif@setskogif.no
- naturlig aktivitet

ÅRSMØTE SIF

Kontakt oss:

Setskog IF Mosebyveien 11, 1954 SETSKOG 922 30 417 setskogif.@setskogif.no
Protoko ll årsmøte Setskog Id rettsforen ing, 17 .3 .2 2
Sak 1. Go dkjenne de st e mmeberett i gede og an ta ll.
12 stemmebere ttigede til stede. Sak 2. Go dkjenne i nnk a llingen og sakliste .
Godkje nt av å rsmøtet. Sak 3. V el ge ordst yrer , sekretær , s amt 2 re pre sent anter til å under skri ve protokolle n . Årsmøtet valgte Ole Petter som ordstyrer og Lars Henriksen som sekretær . Inger Johanne og Gunn ble va lgt til å underskrive protokoll. Sak 4. Års melding (se eget saksdo kume nt ) Ole Petter viste til årsmelding for 2021, og rettet en takk til alle som ha r bidr a tt til SI F i et meget spesielt år . Det har vært mye aktivitet, tross omstendighetene rundt covid -19. Han takket også våre sponsorer , de er viktige bidragsytere. Årsmøtet godkjente årsmelding for 2021. Sak 5. Års regnska p (se eget saksd okumen t) Lars Henriksen orienterte årsmøtet om årsregnskapet. Det har vært et stabil t økonomisk år , til tross omstendighetene. Grunnlaget for videre drift er god. Fre mtiden ser lys ut. Årsregnskap ble godkjent av årsmøtet. Regnskapet er revisor godkjent, revisorberetning ble vist frem. John Sigurd Bjørknes fra Setskog-Høland Sparebank sa litt om bankens bidra g og hadde noen betra ktninger om idre ttslaget.
Sak 6. Bu dsjett (s e e get saksdoku ment) Ole Petter Bernhus orienterte om budsjettet for 20 22, Årsmøtet godkjente budsjett. Sak 7. Fas tsette m edle mskonting ent: - Enkeltmedlem: kr 250,- - Enkeltmedlem ungdom 16-18 år kr 100,- - Familiemedlem* (barn under 16 år) kr 150,- pr. Medlem Årsmøte stilte seg bak forslaget til medlemskontingent for 2022 Sak 8. Beh andle id retts lagets or gan isasj on spl a n - Det foreligger ingen endringer i gjeldene organisasjonsplan, men styret gi i mandat til å se på aktivitet på tvers av gruppen og aktivitetene ski, skøyter , padling og allidretten . Ev entuelt ny organisering av gruppen vedtas på neste årsmøt e
Sak 9. valg - Leder for valgkomiteen, Berit Fagermoen la frem valgkomiteens innstillinger. Disse ble godkjent og valgt av årsmøtet. Se vedlegg. Sak 10. Avklaring rundt hoppbakke – innkommet sak - Årsmøtet i styret i oppgave å finne en løsning. Bakken er kommunal og vi bør ta det videre med kommunen. Rives/vedlikeholde. Avslutning. Berit Fagermoen takkes for sin gode innsats i valgkomiteen. Setskog 17.01.22 Lars Henriksen Møtereferent Protokollførere:__________________________
I nger Johanne Spilhaug Nor heim
Gunn E ra
Ønskes andre årsmøtepapirer kontakt: setskogif@setskogif.no